Our Online Fines Payment is currently not functioning and we are working towards resolving the issue. We apologize for any inconvenience.

Cách Xin Thẻ Thư Viện

Điều Kiện Xin Thẻ Thư Viện

Thẻ thư viện hợp lệ của Thư Viện Công Cộng Vancouver (Vancouver Public Library (VPL)) cho phép quý vị mượn tài liệu thư viện, sử dụng các nguồn tài nguyên điện tử và các trạm internet ở thư viện tại tất cả các chi nhánh thư viện.

Thẻ thư viện được cấp miễn phí cho:

 • tất cả những người sinh sống hoặc có bất động sản trong Thành Phố Vancouver
 • tất cả những người sinh sống trong khu vực InterLINK

Có một số thẻ phải đóng lệ phí dành cho người không phải là cư dân. Người không phải là cư dân gồm những người sinh sống trong Khu Vực Đất Dành Cho Viện Đại Học (University Endowment Lands (UEL)) và trong khuôn viên của Viện Đại Học British Columbia (UBC), mà khu vực này không được kết hợp vào bất cứ thành phố nào. Tuy nhiên, một số cư dân UEL và UBC hội đủ điều kiện được cấp thẻ miễn phí khi xuất trình thẻ thích ứng của Community Services (Dịch Vụ Cộng Đồng) hoặc của University Neighbourhoods Association (Hội Các Khu Vực Đại Học). Mỗi người trong gia đình phải xuất trình thẻ có chữ ký của chính mình mới được cấp thẻ VPL. Muốn biết quý vị có hội đủ điều kiện hay không, xin liên lạc với văn phòng Campus Planning and Development (Hoạch Định và Phát Triển Khuôn Viên Trường) tại UBC, 604-822-8228 hoặc University Neighbourhoods Association, 604-827-5158. Thẻ thư viện sẽ hết hạn theo ngày hết hạn của thẻ cộng đồng nhưng có thể được tái cấp khi cập nhật thẻ Community Services hoặc University Neighbourhoods Association.

Bất cứ người nào cũng hội đủ điều kiện được cấp Thẻ Sử Dụng Internet. Quý vị không thể mượn tài liệu thư viện bằng thẻ này, nhưng quý vị sẽ được sử dụng máy điện toán của chúng tôi và sử dụng dịch vụ truy cập vô tuyến miễn phí. Chúng tôi muốn xem một thẻ căn cước của quý vị nhưng không bắt buộc phải có. Tất cả thẻ Sử Dụng Internet đều có ngày hết hạn nhưng có thể được tái cấp. Trẻ em dưới 14 tuổi phải có chữ ký của cha/mẹ trên thẻ các em.

Xin thẻ thư viện

Thẻ người lớn: Xin đến bất cứ chi nhánh nào của VPL để xin thẻ. Nếu quý vị đã có một thẻ thư viện từ một thư viện công cộng InterLINK thì chúng tôi có thể ghi danh thẻ đó để quý vị có thể dùng thẻ đó như thẻ VPL, nhưng quý vị sẽ cần phải xuất trình căn cước.

Thẻ trẻ em: Trẻ em dưới mười bốn tuổi không cần có bằng chứng về địa chỉ nhưng phải có mặt cha/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Người lớn không được mượn tài liệu cho mình bằng thẻ thư viện của trẻ. Cha/mẹ chịu trách nhiệm về việc sử dụng thẻ của trẻ cho đến khi trẻ đủ 19 tuổi.

Căn Cước Có Thể Được Chấp Nhận

Tất cả những loại căn cước sau đây đều phải là văn kiện bản chính.

Căn cước cá nhân được ưu tiên chấp nhận (tên, chữ ký và địa chỉ hiện tại)

 • Bằng Lái Xe B.C.
 • B.C.I.D. (thẻ căn cước B.C. do Các Trung Tâm Cấp Bằng Lái Xe ICBC cấp cho những người không lái xe)

Thư Viện Công Cộng Vancouver cũng chấp nhận thẻ ID Canada do chính quyền các tỉnh bang khác cấp như sổ thông hành (hộ chiếu), bằng lái xe, thẻ y tế, giấy khai sinh, thẻ Bảo Hiểm Xã Hội và thẻ thường trú nhân.

Nếu thẻ căn cước này không có địa chỉ hiện tại thì quý vị cũng phải xuất trình một trong các văn kiện sau đây cho thấy địa chỉ nhà.

Bằng chứng về địa chỉ nhà

 • Hợp đồng thuê nhà (có chữ ký chính thức)
 • Giấy ngân hàng hoặc chi phiếu cá nhân
 • Hóa đơn tiện ích*
 • Thư cá nhân có đóng dấu bưu điện hiện hành*
 • (Các) biên nhận khách sạn*
 • Thư thông báo chi tiết về nhà trọ home stay (có đầy đủ địa chỉ & tên học sinh trong thư)
 • Trương mục ngân hàng hoặc hóa đơn tiện ích mở ra trên khí cụ điện tử của quý vị được chấp nhận (nhưng không nhận hình chụp văn kiện)

* những loại gửi thư hoặc biên nhận phải có ngày và cũ tối đa là một tháng.

Học sinh trung học chỉ cần xuất trình thẻ I.D. học sinh do trường trung học của mình cấp.

Những người xin thẻ thư viện có bằng chứng địa chỉ tại những khu vực hội đủ điều kiện nhưng không có thẻ I.D. Canada có thể xin thẻ thư viện khi xuất trình chiếu khán/Giấy Phép Làm Việc của Canada được cấp cho 6 tháng trở lên.

Xin đọc các trách nhiệm của người có thẻ VPL.

james.bond@vpl.ca